Algemene voorwaarden

Beste deelnemer aan een van mijn trainingen,

Ik heb in ‘gewone’ taal deze voorwaarden opgesteld, zodat je begrijpt wat er staat.

Je kunt uiteraard toch nog vragen hebben of iets niet begrijpen, neem dan even contact met me op. info@afscheidsfotograaf.nl

Artikel 1. Definities

Formele termen, wat wordt daar dan mee bedoelt:

 1. Ik of mij: het bedrijf van Boukje Canaan; Boukje Canaan fotografe, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17260490, en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Jij/je of jou: de natuurlijke- of rechtspersoon die een programma volgt of een coachingssessie aangaat met mij.
 3. Online training: alle vormen van informatie-overdracht van mij aan jou, zowel online als offline, in groepsverband of individueel.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en mij.
 2. Deze algemene voorwaarden kan ik veranderen en wijzigen. De meest recente versie staat altijd op de website fotografeermetwinst.nl. Als de wijzigingen invloed hebben op de overeenkomst tussen jou en mij, zal ik je per email van de wijziging op de hoogte stellen.
 3. Als er iets in deze algemene voorwaarden staat dat niet geldig is, omdat het nietig is of door jou vernietigd wordt, is het mogelijk om samen een nieuwe regel af te spreken. Deze bevestigen we per email en dan is het geheel rechtsgeldig.

Artikel 3. Aanbod

 1. Ik doe een schriftelijk aanbod, onder meer op de website en via email.
 2. Aanbiedingen zijn enkel geldig op of tot de aangegeven tijd, daarna kun je er geen aanspraak op maken.
 3. Je gaat akkoord met het aanbod op de manier zoals dat bij het aanbod is vermeld. Je akkoord is pas definitief wanneer ik je een bevestiging heb gestuurd, dit kan ook een betalingsbewijs zijn.
 4. Het aanbod is alleen voor mensen die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Ben je nog niet zover, dan kan ik ervoor kiezen om je aanvraag te weigeren en ik hoef jouw akkoord of betaling niet te bevestigen.

Artikel 4. Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand doordat je een aantal keren doorklikt op de site en wanneer je akkoord gaat met het aanbod en je daarvoor de overeengekomen vergoeding betaald hebt.
 2. Ik neem voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op me, maar kan geen garantie geven over het bereiken van jouw beoogde resultaat.
 3. Als het nodig is, mag ik de overeenkomst op een later tijdstip dan gepland leveren of overdragen.
 4. Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geef ik dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.
 5. Ik mag de inhoud die ik volgens onze overeenkomst lever veranderen, vernieuwen, vervangen of wijzigen.
 6. Ben je niet tevreden over de online training of het geleverde resultaat? Helaas bied ik zelden een ‘niet goed, geld terug’ garantie aan. Je kunt me wel aanspreken als er sprake is van een wanprestatie. Zie daarvoor het artikel over aansprakelijkheid verderop.

Artikel 5. Online trainingen

 1. Ik bied verschillende online trainingen aan. Deze kunnen online in een keer betaald worden via een link. Kies je voor betalen in termijnen dan mag je contact met me opnemen hierover. Dan regelen we dat.
 2. Je krijgt persoonlijk toegang tot de online training. Het delen van inloggegevens is dus volstrekt niet toelaatbaar en strafbaar. Wanneer er live trainingen worden gegeven zijn deze alleen voor jou toegankelijk. Wanneer je toch je gegevens met een ander deelt, dan krijg je geen toegang meer tot de online programma’s of modules en vervallen alle rechten. De overeenkomst wordt dan ontbonden tussen jou en mij en je hebt bovendien ook geen recht op geld terug.
 3. Je kunt deelnemen aan een training nadat de eerste betaalverplichtingen zijn voldaan.
 4. Zolang de training bestaat kan ik je online toegang geven. In onverhoopte situaties zal ik er altijd voor zorgen dat de online training minimaal drie maanden toegankelijk is, nadat jij je voor de online training hebt ingeschreven.
 5. In geval dat er een community wordt toegevoegd aan een training, dan ontvang je toegang tot een Facebookgroep of andere online community. De toegang hier toe is voor maximaal een jaar. Tenzij anders vermeld bij jouw trainingsaanbod.
 6. Om een online training te kunnen volgen moet je een internetverbinding maken met je apparatuur. Ik ben niet aansprakelijk voor schade of gemiste trainingsonderdelen doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding kunt maken.
 7. Tenzij dat anders in het aanbod staat vermeld, heb je geen recht op persoonlijke coaching of live (groeps)sessies.
 8. De online training kan gevolgd worden op de momenten die je zelf kiest, behalve de LIVE-training(en).
 9. Als je VIP-coaching bent overeengekomen, spreken jij en ik samen de data af voor de begeleiding.

Artikel 6. Intellectueel Eigendom

 1. Alle teksten, ontwerpen, foto’s, video’s en andere werken van intellectueel eigendom staan op mijn naam die je ziet op mijn website. Ik ben rechthebbende of er is een licentie om het te gebruiken.
 2. Content die met je wordt gedeeld is uniek. Je hebt geen toestemming om het te gebruiken, te delen, openbaar te maken, te kopiëren of na te maken.
 3. Je mag alle materialen opslaan als thuiskopie of downloaden voor strikt persoonlijk gebruik.
 4. Je krijgt persoonlijke toegang tot de online trainingen. Deze worden met je gedeeld via email en mag je niet delen met anderen.
 5. Maak je inbreuk op mijn intellectuele eigendomsrechten of schend je een van bovenstaande regels, dan mag ik daarvoor een boete rekenen van €25.000,- per incident en €10.000,- per week of een deel van de week dat de schending voortduurt, met een maximum van €250.000,-.

Artikel 7. Vergoeding en betaling

 1. Betaling moet gedaan zijn voordat je toegang kunt krijgen tot de online training.
 2. Per e-mail ontvang je de digitale factuur.
 3. Je moet de factuur binnen 7 dagen betalen. Betaal je niet, dan kan ik de toegang tot het online programma blokkeren, totdat je betaald hebt.
 4. Betaal je helemaal niet, dan mag ik de overeenkomst ontbinden en mag ik een incassobureau inschakelen om ervoor te zorgen dat je alsnog betaalt. Ik mag dan ook de wettelijke incassokosten rekenen, met een minimum van €40,-.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder stagnatie in de geregelde gang van zaken in je onderneming, geleden verlies, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke manier dan ook verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden door mij en de aangeboden online training.
 2. Je hebt de keuze om de opgedane kennis tijdens de online training wel of niet toe te passen. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou.
 3. Ik ben niet aansprakelijk voor virussen die op jouw computer staan of daar op komen te staan, ook niet als dat door een e-mail of via een bestand van mijn online training is gebeurd.
 4. Ik kan niet garanderen dat de online trainingen op elk moment van de dag beschikbaar zijn. Als je dat probleem hebt, meld het dan en het zal binnen een paar uur opgelost zijn, zodat je weer toegang hebt. Ieder probleem meld je aan info@afscheidsfotograaf.nl
 5. Ik ben alleen maar aansprakelijk voor directe schade, als er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming en maximaal tot de hoogte van het factuurbedrag tot maximaal de laatste drie maanden daarvan.

Artikel 9. Overige

 1. Natuurlijk ga ik zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Dit heb ik verder beschreven in de privacyverklaring die je op de website fotografeermetwinst.nl kunt vinden.
 2. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 07-01-2021.

www.fafscheidsfotograaf.nl – Boukje Canaan – info@afscheidsfotograaf.nl

Boukje Canaan fotografe – Jan van Brabantstraat 41 – 5282NT Boxtel

KvK 17260490 – BTW NL001743768B82